Ενιαίο Ευρωπαικό Πλαίσιο Αναφοράς

Επεξήγηση των επιπέδων A1,A2,B1,B2,C1,C2 κατά το Ενιαίο Ευρωπαικό Πλαίσιο Αναφοράς

  Στόχος του Ενιαίου Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης, είναι να διασαφηνίσει την αντιστοιχία των τίτλων διαφορετικών ευρωπαϊκών γλωσσών με την πρακτική τους σημασία. Αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο με σκοπό την εκτίμηση του επιπέδου γνώσης των γλωσσών και την αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων. Το γεγονός αυτό καθιστά τους τίτλους σας πιο εύχρηστους και αυξάνει την επαγγελματική σας ευελιξία. Έχει μεγάλη αξία, όχι μόνο για τους κατόχους των τίτλων, αλλά και για τους εργοδότες, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και τους λοιπούς φορείς. Τα διπλώματα ξένων γλωσσών χωρίζονται σε τρία επίπεδα:

  • Βασική (επίπεδα Α1, Α2)
    Καλύπτονται βασικές απαιτήσεις της επικοινωνίας στην αντίστοιχη γλώσσα

  • Μεσαία (επίπεδα Β1, Β2)
    Καλύπτονται, πέρα από τις βασικές απαιτήσεις της επικοινωνίας στην αντίστοιχη γλώσσα, και τομείς που αφορούν θέματα οικονομικά, κοινωνικά, νομικά, επιστημονικά κ.ά.

  • Υψηλή (επίπεδα C1, C2)
    Καλύπτονται όλες οι βασικές απαιτήσεις της επικοινωνίας στην αντίστοιχη γλώσσα και οι κάτοχοι πτυχίων επιπέδου C1, C2 είναι σε θέση να παρακολουθήσουν μαθήματατα σε πανεπιστήμια.

 Ακολουθεί ενδεικτικός πίνακας αντιστοίχισης πτυχίων για μερικές ευρωπαϊκές γλώσσες:

 

Μάθημα/ΕπίπεδοA1A2B1B2C1C2
Αγγλικά  -  KET  PET  Lower FCE/ECCE  Advanced CAE  Proficiency CPE/ECPE
Γαλλικά  DELF A1 DELF A2 DELF B1

DELF B2

Sorbonne B2

DALF C1

SorbonneI-C1

DALF C2

SorbonneII-C2

Γερμανικά  Start Deutsch1  Start Deutsch2 Zertificat Deutsch Coethe Zertificat B2  Coethe Zertificat C1  KDS
Ισπανικά    Inicial    Intermedio    Superior
Ιταλικά    Celi 1  Celi 2  Celi 3  Celi 4  Celi 5

Οι κάτοχοι των διπλωμάτων επιπέδου C2 αποκτούν επάρκεια στις αντίστοιχες γλώσσες.